Powered by Blogger.

Site

irfanbiss.blogspot.com

16.10.2017 forcast Rootin

(((((Single PC)))))
Qist_3 aur Qist_4
Raja Habib Afsar sab ki farmaish par ikhti broadcast
Kr raha hon...
Qist_1__Akray___41-46-91-96
Qist_2__Akray______41-91
Qist no_3
Kisi b bond k sal k pehly drw mai
Akra___49
Lag jye tu last drw mai
Front Akra jama____1-6
Link______4-9-1
4tg figr_____6
Aur
Back Akra___26-76
Ka lagta hai.....
(49)5417
_
_
(42)(26)01___link_4__akra jama_6_back_26
Passsssss
(49)7831
_
_
(91)(76)55___link_1-9_akra jama_1_back_76
Passssssss
(49)5678
_
_
(51)(76)42___link_1__akra jama_6_back_76
Passssssss
And now
(49)4769
_
_
(??)(??)
Set k hissab say
Akra jama____1
Back Akra____26
Pass fail wait.........
Qist no_4
Bond___750 mai sal ka akhri drw Hyderabad nay krna ho jese mojoda drw kr raha hai tu
Right cross bond__7500 mai pond drw kr gaya hota hai aur pindi ka center
Single Close
Bond_15000 ka middle akra jama
Single Open
Aur 3 mah pehly hoi drw ka open
Single 4th
Lagta hai
Aur
Back Akra Jama____9
Lagti hai...
Sal__2008
Bond__________750________7500_pindi
______________(8)90862______39(6)921
15k_5(21)102_(??)(??)
Open______3
Close______6
4th_________8
Back jama__9__then single center__1
Single PC______(3618)
Result H.Abad_________(3618)46
Passssssss
Sal__2015
Bond__________750________7500_pindi
_____________(7)60833______17(8)967
15k_9(63)92_(??)(??)
Open_______9
Close_______8
4th__________7
Back jama___9__then single center__2
Single PC_______(9827)
Result H.Abad__________(9827)32
Passssssss
And Now
Sal__2017
Bond____________750________7500_pindi
_______________(6)24455_______32(1)039
15k_9(45)895_(??)(??)
Open________9
Close________1
4th___________6
Back jama____9__then single center_3
Single PC for Hyderabad
((9136))_______((9136))
Pass fail wait.......
Qist no_3
K hissab say
Back Akra____((26))___((76))
Apni marzi say khelo
Routine_1___Hyderabad siwa bond__200_ k kisi b bond ka last drw kre tu
Back jama___9
Lagti hai...
Routine_2___pindi bond__750_ ka sal ka pehla drw kre tu 8 drw neche
Back jama___9
Lagti hai...
Then
Single PC______(((9136)))
Upset
(0136)
Hum surf history likh saktay hain...
Future Allah janta hai.......

0 Komentar untuk "16.10.2017 forcast Rootin"

Back To Top